Osoby zarządzające

Tomasz Kisiel

Prezes Zarządu Obligo Expert S.A.

Finansista, który zarządza spółkami kapitałowymi od ponad dziesięciu lat. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kolejno ukończył kierunki: finanse i bankowość oraz rachunkowość zarządcza i controlling. W latach 2004 – 2015 w strukturze holdingu farmaceutycznego piastował szereg funkcji w zarządach oraz radach nadzorczych, gdzie odpowiadał m.in. za tworzenie i rozwój spółek celowych typu start-up, wdrażanie programów pro-sprzedażowych i produktów finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz za zarządzanie wieloma innymi projektami. W wymienionych obszarach wyróżniał się praktycznym podejściem do finansów i standingu finansowego zarządzanych spółek, głównie dzięki doświadczeniu zdobytemu w Banku Zachodnim WBK S.A. W codziennej pracy menedżera nie zapomina o psychologicznym aspekcie zarządzania organizacją, a nabyte w tym zakresie umiejętności w ramach stażu Management 2009 przy Harvard Business Publishing oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie umiejętności, czynią go menedżerem kompletnym, który dbając o finanse spółki, nigdy nie zapomina o jej rynkowym i społecznym otoczeniu.

Piotr Kaliszuk

Członek Zarządu Obligo Expert S.A.

Pionier branży windykacyjnej. Od 1998 r. nieprzerwanie aktywny uczestnik, a obecnie współtwórca innowacyjnej i odpowiedzialnej sekurytyzacji. Karierę zawodową rozpoczął w Raiffeisen Leasing. W tym samym roku dołączył do międzynarodowej firmy windykacyjnej Intrum Justitia sp. z o.o., gdzie poszerzał swoje doświadczenie w zakresie obsługi spraw masowych. W latach 2004 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Dziale Operacyjnym spółki EOS KSI Polska sp. z o.o. (EOS Holding z siedzibą w Hamburgu). W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie wierzytelnościami, zarówno w Polsce, jak i za granicą (proces operacyjny, wyceny i zakup portfeli, pozyskiwanie kapitału, budowa start-up’ów). Inicjator oraz czynny uczestnik największych co do wartości transakcji wierzytelnościami w Polsce, w tym z inwestorami zagranicznymi. Absolwent studiów MBA zorganizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Franklin University. Wykształcenie menedżerskie w ramach MBA zdobywał już jako doświadczony strateg w obszarze zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Obecność na finansowych rynkach międzynarodowych pozwala mu obiektywnie analizować współczesne trendy sekurytyzacji w Polsce.

Nasi strategiczni kontrahenci:

White Berg TFI

W 2019 ROKU Obligo Expert S.A. wraz z całą Grupą Kapitałową OBLIGO podjęło strategiczną współpracę z White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

White Berg TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych reprezentujące bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Dzięki odpowiedzialnemu i efektywnemu zarządzaniu towarzystwo jest prężnie rozrastającą się organizacją o ustabilizowanej pozycji na rynku finansowym.

White Berg TFI to partner dla którego orientacja na sukces i wzrost wartości kapitału są wartościami równie ważnymi jak wzajemny szacunek i zaufanie w prowadzeniu relacji biznesowych.

Od 2019 roku Obligo Expert S.A. w imieniu WB TFI zarządza niektórymi funduszami sekurytyzacyjnymi.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Od 2017 roku Obligo Expert S.A. należy do grona członków Związku Przedsiębiorstw Finansowych
(wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych - Związku Pracodawców).

Związek Przedsiębiorstw Finansowych jest organizacją, która od 1999 roku zrzeszyła w swoich strukturach ponad 100 kluczowych przedsiębiorstw rynku finansowego w Polsce. ZPF jest Członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członkiem prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS.

Celem przyświecającym działalności ZPF jest:

 • organizowanie przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • szerzenie profesjonalnej edukacji finansowej na najwyższym poziomie,
 • reprezentowanie interesów sektora finansowego przed ustawodawcą administracją publiczną w Polsce i Europie,
 • wyznaczanie najwyższych standardów etyki praktyk biznesowych.

Wartościami leżącymi u podstaw ZPF są:

 • wspólne dobro przedsiębiorców z każdego z 10 sektorów rynku finansowego
 • etyka biznesu wdrażana z zachowaniem zasad wzajemnego szacunku
 • kompetencje i wiedza ekspercka oraz
 • dbałość o zrównoważony rozwój rynku


Zasady Dobrych Praktyk

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych Obligo Expert S.A. zobowiązane jest do respektowania Zasad Dorych Praktyk ZPF, czego skrupulatnie przestrzega.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

Tworzeniu Zasad Dobrych Praktyk przyświecały idee m.in.

 • wzajemnego szacunku,
 • uczciwości,
 • zapobiegania konfliktom interesów,
 • ochrony danych,
 • uczciwej konkurencji oraz
 • działania dla rozwoju rynku.

Dzięki przeniesieniu powyższych wartości na zasady pracy na rynku finansowym realizowana jest misja budowania społecznego kapitału oraz tworzenia wizerunku firm z sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego.

Szczegółowe informację oraz dokument Zasad Dobrych Praktyk: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Potwierdzeniem praktycznego stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Obligo Expert S.A. jest przyznanie Certyfikatu Audytu Etycznego, w wyniku corocznego Audytu Etycznego jaki prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.


W związku z powyższym każdy Klient Obligo Expert S.A. może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki Lub Rzecznika Etyki ZPF. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/